บุคคลากร กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์


นายอนันต์  นามวงศ์
หัวหน้ากลุ่มยุทธศษสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์

นางแสงจันทร์  พินิจ
เจ้าพนักงานสัตวบาล  ชำนาญงาน


นางสาวนงคราญ  วาเพชร
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์


ไม่มีความคิดเห็น: