วันอังคารที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2558

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ประจำปี 2558

             สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2558 ในจังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม  ถึงวันที่  15  มีนาคม  2558  ขอให้เกษตรกรเจ้าของสัตว์โปรดให้ความร่วมมือ อาสาปศุสัตว์ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน จนท. อบต. ที่ประชาสัมพันธ์ให้ท่านร่วมให้ข้อมูลเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูล ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อประโยชน์ของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ต่อไป

วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

การประกวดเว็บไซต์หน่วยงานสังกัดกรมปศุสัตว์ประจำปี 2556


ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ประจำปี 2556

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 1 ม.ค-28 ก.พ56 อ่านต่อ

การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งที่อยู่เว็บไซต์(URL)ของโปรแกรมระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์(TH-LIFDS)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์  คลิก